អនុក្រឹត្យ ស្តីពី រូបសញ្ញា និងត្រារបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច

អនុក្រឹត្យ_ស្តីពី_រូបសញ្ញា_និងត្រារបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ទាញយក

ច្បាប់ ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច

ច្បាប់_ស្តីពី_ការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ចទាញយក

ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

ប្រកាស_ស្តីពី_ការរៀបចំ_និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ចទាញយក

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រាជធានី ខេត្ត

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាអធិការកិច្ចទាញយក

ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះ​​នាយកដ្ឋាននៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាននៃក្រួងmonasriទាញយក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (២០១៥)

អនុក្រឹត្យ_ស្តីពី_ការរៀបចំ_និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា_2015ទាញយក

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (១៩៩៩)

អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ-និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា_1999ទាញយក

ច្បាប់ ស្តីពី បង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

ច្បាប់_ស្ដីពី_បង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា_ព្រឹទ្ធសភា_និងអធិការកិច្ច ទាញយក