ឈ្មោះ
Name

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth

ទីកន្លែងកំណើត
Place of birth

សញ្ជាតិ
Nationality

ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status

ហួត ហាក់
HOUT HAK

៣០ កុម្ភៈ ១៩៧០
30 February 1970

សង្កាត់លេខ ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia

ខ្មែរ
Cambodian

រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កម្រិតវប្បធម៌

១៩៩១-១៩៩៤

បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច, សាលកវិទ្យាល័យកសិកម្មទីមីរាហ្សេវ, ក្រុងមូស្គូនៃសហព័ន្ធរុស្សី,

១៩៨៥-១៩៩០

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (With honor), សាលកវិទ្យាល័យកសិកម្មទីមីរាហ្សេវ, ក្រុងមូស្គូនៃសហព័ន្ធរុស្សី,

សមត្ថភាពភាសាបរទេស

ភាសាកំណើត

ខ្មែរ

ភាសាបរទេស

អង់គ្លេស និង រូស្ស៊ី

ប្រវត្តិការងារ

បច្ចុប្បន្ន

រដ្ឋមន្រ្តី នៃក្រសួងអធិការកិច្ច

២០០៨-២០២៣

រដ្ឋលេខាធិកា នៃក្រសួងអធិការកិច្ច

គ្រឿងឥស្សរិយយស

២០១០

មេដាយជាតិតូបការ

២០១០

មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍

២០០៩

មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍