របាយការណ៍បូកសរុបការងារក្រសួងប្រចាំឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣