សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់គ្នា​រវាង​ក្រសួង​អធិការកិច្ច និងគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ ដើម្បី​ធានាប្រសិទ្ធភាពលើការងារអធិការកិច្ច​ តាមដានការអនុវត្តច្បាប់ និងដោះស្រាយបណ្តឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពលើការងារអធិការកិច្ចតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ និងដោះស្រាយបណ្តឹង

អត្ថបទទាក់ទង