កិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអធិការកិច្ចលើកដំបូង ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង