កិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារ និងរបៀបរបបការងាររបស់ក្រុមការងារតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រសួង នៅទីស្តីការក្រសួង ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង