ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច ដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ចូលការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច ចំពោះមុខគណៈកម្មការទី៤ នៃព្រឹទ្ធសភា

អត្ថបទទាក់ទង