ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក កាវ ជាន (GAO Jian) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមកម្ពុជា ចិន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការអប់រំ នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

អត្ថបទទាក់ទង