ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការក្នុងនាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង រដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី រដ្ឋលេខាធិការ និង ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ ជូនមន្រ្តីរាជការក្នុងនាយកដ្ឋានទទួលពាក្យបណ្តឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវ។ ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង ឯកឧត្តម ហេង លឹមទ្រី និង ឯកឧត្តម ង៉ុយ ហាក់ បានឧបត្ថម្ភ កុំព្យូទ័រចំនួន ៣គ្រឿង សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង