សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង ក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា ស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនមន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង ក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា ស្តីពីការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនមន្រ្តីរាជការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

អត្ថបទទាក់ទង