លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការចាត់តាំងសមាសភាព សម្រាប់ចូលរួមក្នុងក្រុមការងារតាមវិស័យចំនួន ១៤ សម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន

លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការចាត់តាំងសមាសភាព សម្រាប់ចូលរួមក្នុងក្រុមការងារតាមវិស័យចំនួន ១៤ សម្រាប់ធ្វើជាដៃគូពិភភាក្សាការងារជាមួយវិស័យឯកជន នៅទីស្តីការក្រសួង នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកការងារបុគ្គលិក និងធនធានមនុស្ស ឯកឧត្តមអគ្គនាយករដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅ លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយករងផងដែរ ។

អត្ថបទទាក់ទង