សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រជប៉ុន

(JDS)

អត្ថបទទាក់ទង