សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ITEC សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៤

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានផ្តល់អាហារូបករណ៍វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២៤ ជូនមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និងពង្រឹងការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការ៕

អត្ថបទទាក់ទង