កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ដោះស្រាយពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍របស់ឈ្មោះ ហង់ សុគន្ធ តំណាងឱ្យឈ្មោះ សុខ មុន្នី និងឈ្មោះ ប៉េង ចន្ធី ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញផ្តាច់ស្ថានីយបូមទឹកឯកជន ចំនួន ១៩ ស្ថានីយ៍ នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នា២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច។

អត្ថបទទាក់ទង