ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចទទួលពាក្យបណ្ដឹង និងអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលសមត្ថកិច្ចនេះមិនសំដៅតែរឿងដីធ្លីប៉ុណ្ណោះទេ ជាក់ស្តែងក៏មានអានុភាពជាមួយនឹងបណ្តឹងបរិហារ និងបណ្តឹងតវ៉ាគ្រប់រូបភាពដែលឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ក្នុងនោះក្រសួងអធិការកិច្ចមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យ និងដោះស្រាយជូន។

អត្ថបទទាក់ទង