ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់៖ តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ច មិនមែនសំដៅទៅរកតែកំហុសនោះទេ! តួនាទីរបស់មន្រ្តីអធិការកិច្ចមានពីរគឺ ទី១-រកឱ្យឃើញនូវចំណុចដែលអនុវត្តបានល្អ ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តបានកំណត់ និងទី២-រកឱ្យឃើញ នូវចំណុចខ្វះខាត ចំណុចខុសឆ្គង រាប់តាំងពីតូចតាច មធ្យម និងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល។

អត្ថបទទាក់ទង