ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច បានគូសបញ្ជាក់អំពីវិស័យអធិការកិច្ចបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅកម្ពុជា សំដៅទប់ស្កាត់ និងកែលម្អ ព្រមទាំងមានវិធានការ ដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងបាតុភាពអសកម្មនានា

អត្ថបទទាក់ទង