សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង