កម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ច ក្រោមប្រធានបទ «អំពើល្អជាទាន ការបរិច្ចាគឈាមជាសប្បុរស» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់ នៅទីស្តីការក្រសួង កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង