ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក ALBALADEJO Raphael នាយកប្រតិបត្តិ សម័្ពន្ធក្រុមហ៊ុន ALBAN ដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសស្វីស នៅទីស្ដីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង