កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគី រវាងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអធិការកិច្ច នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ និងឯកឧត្តម ឌ័ន ហុង ហ្វុង កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម

អត្ថបទទាក់ទង