ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច ជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរខេត្តកំពង់ធំ ឱ្យអនុវត្តនូវគោលការណ៍គន្លឹះចំនួន ៦ចំណុច ដើម្បីអង្គភាពមួយមាននិរន្តរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន

អត្ថបទទាក់ទង