ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អនុញ្ញាតឱ្យលោក សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក (Chief Cambodia Commercial Bank Plc.) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អនុញ្ញាតឱ្យលោក សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក (Chief Cambodia Commercial Bank Plc.) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារអធិការកិច្ច និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ឆេង សារឿន

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារអធិការកិច្ច និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ឆេង សារឿន

កិច្ចប្រជុំផ្តល់ការណែនាំដល់គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រជុំផ្តល់ការណែនាំដល់គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យអធិការកិច្ច ការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ន និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច» ជូនកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីមធ្យម ឆ្នាំ២០២៤ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យអធិការកិច្ច ការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ន និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច» ជូនកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីមធ្យម ឆ្នាំ២០២៤ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដើម្បីបន្តពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ សុខ វិឡាយ

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដើម្បីបន្តពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ សុខ វិឡាយ