កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង ចាន់ឌី រដ្ឋលេខាធិការ

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកក្កដា និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ របស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង ចាន់ឌី រដ្ឋលេខាធិការ

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារអធិការកិច្ច និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ឆេង សារឿន

កិច្ចប្រជុំតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារអធិការកិច្ច និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយ ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ឆេង សារឿន

កិច្ចប្រជុំផ្តល់ការណែនាំដល់គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រជុំផ្តល់ការណែនាំដល់គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច ដែលត្រូវចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៅតាមបណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ២០២៣ និងផ្សព្វផ្សាយ ខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ដឹកនំាដោយឯកឧត្តម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអធិការកិច្ច

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដើម្បីបន្តពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ សុខ វិឡាយ

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារតាក់តែងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ដើម្បីបន្តពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ សុខ វិឡាយ