កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការគ្រឿងឥស្សរិយយស និងលិខិតសរសើរដើម្បីត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលការងារ ដែលសម្រេចបាន អំពីចំណុចខ្វះខាត បញ្ហាប្រឈម ក្នុងការរៀបចំគ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរដែលបានផ្តល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការក្នុងពេលសន្និបាត

កិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការគ្រឿងឥស្សរិយយស និងលិខិតសរសើរដើម្បីត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធផលការងារ ដែលសម្រេចបាន អំពីចំណុចខ្វះខាត បញ្ហាប្រឈម ក្នុងការរៀបចំគ្រឿងឥស្សរិយយស និងបណ្ណសរសើរដែលបានផ្តល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការក្នុងពេលសន្និបាត