ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជនស.ស.យ.ក យុវជនស្រលាញ់សន្តិភាព ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យ

ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជនស.ស.យ.ក យុវជនស្រលាញ់សន្តិភាព ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យ