ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជនស.ស.យ.ក សមាគមន៍នារីដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យ

ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ជូនដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ យុវជនស.ស.យ.ក សមាគមន៍នារីដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស វិទ្យាល័យ

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំធ្វើវេទិកាសាធារណៈ នៅឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំធ្វើវេទិកាសាធារណៈ នៅឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំធ្វើវេទិកាសាធារណៈ នៅឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

គណៈប្រតិភូក្រសួងអធិការកិច្ច និងមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំធ្វើវេទិកាសាធារណៈ នៅឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ