ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម អ៊ូអិណូ អាតស៊ូស៊ី (UENO Atsushi) ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសជប៉ុន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង កាលពីថ្ងៃ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអនុញ្ញាតជូន ឯកឧត្តម អ៊ូអិណូ អាតស៊ូស៊ី (UENO Atsushi) ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសជប៉ុន ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្តីការក្រសួង កាលពីថ្ងៃ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង ក្នុងនាមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ចូលការពារសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍនា ប្រធានគណៈកម្មការ និងគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភា នៅវិមានរដ្ឋសភា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួង ក្នុងនាមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ចូលការពារសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច នៅចំពោះមុខគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍនា ប្រធានគណៈកម្មការ និងគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភា នៅវិមានរដ្ឋសភា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣