សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ និង​ថ្នាក់​បណ្ឌិត សម្រាប់​មន្ត្រី​រាជការ នៃក្រសួងអធិការកិច្ច ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០២៤