ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើការស្ទង់មតិ (Survey-based Research Training)” រវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការស្រាវជ្រាវផ្អែកលើការស្ទង់មតិ (Survey-based Research Training)” រវាងក្រសួងអធិការកិច្ច និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អនុញ្ញាតឱ្យលោក សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក (Chief Cambodia Commercial Bank Plc.) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ហួត ហាក់ អនុញ្ញាតឱ្យលោក សឿង ម៉ូរ៉ារិទ្ធ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក (Chief Cambodia Commercial Bank Plc.) ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យអធិការកិច្ច ការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ន និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច» ជូនកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីមធ្យម ឆ្នាំ២០២៤ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។

ឯកឧត្តម ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយស ក្នុងកម្មវិធីបាឋកថា ស្តីពី «វិស័យអធិការកិច្ច ការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ន និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច» ជូនកម្មសិក្សាការីវគ្គវិក្រឹតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីមធ្យម ឆ្នាំ២០២៤ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។