មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំពិធីគោរពទង់ជាតិ  និងវាយស្គរដើម្បីឣបឣរសាទរពិធីដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរ ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំពិធីគោរពទង់ជាតិ និងវាយស្គរដើម្បីឣបឣរសាទរពិធីដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះកេរ ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក