លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយសិក្ខាកាម ដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអធិការកិច្ចបឋម នៅទីក្រុងហាណូយ សាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយសិក្ខាកាម ដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអធិការកិច្ចបឋម នៅទីក្រុងហាណូយ សាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម