កិច្ចប្រជុំជាបឋម ដើម្បីវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវស្នើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយស បណ្ណសរសើរ និងលិខិតសរសើរសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ នាពេលសន្និបាតខាងមុខ ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី

កិច្ចប្រជុំជាបឋម ដើម្បីវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិមន្ត្រីរាជការដែលត្រូវស្នើសុំគ្រឿងឥស្សរិយយស បណ្ណសរសើរ និងលិខិតសរសើរសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ នាពេលសន្និបាតខាងមុខ ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី