កិច្ចប្រជុំបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អនុគណៈកម្មការសារព័ត៌មាន និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់អនុគណៈកម្មការសារព័ត៌មាន និងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី២ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចប្រចាំសប្ដាហ៍៣​ និងសប្ដាហ៍៤​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឫទ្ធិ

កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី២ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចប្រចាំសប្ដាហ៍៣​ និងសប្ដាហ៍៤​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ណុប ចាន់ណារិន្ទ និងឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឫទ្ធិ