កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារលិខិតលេខ ១៥៨៣/២៤ សជណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ លើលិខិតរបស់ លោក ហង់ សុគន្ធ ក្នុងការស្នើសុំដាក់គ្រឿងចក្រចូលស្តារប្រឡាយនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងប្រឡាយទឹកព្រះគន្លង និងប្រឡាយទឹកព្រះស្នែង

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារលិខិតលេខ ១៥៨៣/២៤ សជណ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ លើលិខិតរបស់ លោក ហង់ សុគន្ធ ក្នុងការស្នើសុំដាក់គ្រឿងចក្រចូលស្តារប្រឡាយនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកនិងប្រឡាយទឹកព្រះគន្លង និងប្រឡាយទឹកព្រះស្នែង