អាសយដ្ឋាន ៖ អគារលេខ ១២៦ ផ្លូវលេខ ៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។

ទូរស័ព្ទលេខ : +855(23) 221 458, +855(23) 23 220 648

អុីមែល : info@inspection.gov.kh

គេហទំព័រ : www.inspection.gov.kh