ពិធីសំណេះសំណាល និងជាកិច្ចប្រជុំបូកសមិទ្ធផលការងាររយៈពេល ១០០ថ្ងៃរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ចជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ព្រមទាំងនិវត្តជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់

ពិធីសំណេះសំណាល និងជាកិច្ចប្រជុំបូកសមិទ្ធផលការងាររយៈពេល ១០០ថ្ងៃរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ចជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ ព្រមទាំងនិវត្តជន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ហួត ហាក់