សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីធ្វើតេស្តរហ័សរកសារធាតុញៀនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច នៅទីស្តីការក្រសួងអធិការកិច្ច ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង