សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងអធិការកិច្ច

អត្ថបទទាក់ទង