ក្រុមការងារនាយកដ្ឋាននីតិម្មនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានចុះស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីការយល់ដឹងលើច្បាប់ភូមិបាល

ខេត្តតាកែវ៖ ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋាននីតិម្មនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានចុះស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីការយល់ដឹងលើច្បាប់ភូមិបាល នៅស្រុកបាទី និងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជ្ញាធរចូលរួមសម្ភាសន៍នូវកម្រងសំណួរសរុបចំនួន ១៥១នាក់/ស្រ្តី ៥០នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង